arrow-downfacebook webzamknijblad

Pierwszy zintegrowany raport roczny ING Banku Śląskiego

| Wyniki finansowe i informacje biznesowe
| ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski po raz pierwszy opublikował raport zintegrowany. Oprócz danych finansowych, publikacja za 2016 rok daje pełen obraz działalności finansowej i pozafinansowej banku, w tym oddziaływania spółki na gospodarkę, społeczeństwo oraz środowisko.

- Otoczenie przykłada coraz większą wagę do czynników niefinansowych spółek. Inwestorzy nie są zainteresowani jedynie wysokim zwrotem na kapitale. Istotna jest przejrzysta komunikacja spółki z rynkiem, jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich i kontaktu z klientem. Organizacja musi przestrzegać norm etycznych, środowiskowych i społecznych oraz respektować prawa pracownicze. To trend ogólnoświatowy, który od kilku lat obecny jest w Polsce – powiedziała Iza Rokicka, Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich w ING Banku Śląskim.

- Pierwszy raport zintegrowany naszego banku prezentuje model biznesowy, strategię zrównoważonego rozwoju i sposób, w jaki budujemy wartość. Poprzez prostą nawigację przybliżamy naszym głównym grupom interesariuszy – klientom, pracownikom oraz grupie reprezentującej rynek i media sposób, w jaki działamy uwzględniając wysokie standardy etyki, bezpieczeństwa czy zarządzania, jak postrzegamy innowacyjność i jakie trendy na rynku uważamy za ważne dla naszej działalności. W raporcie prezentujemy po raz pierwszy nasz Model Tworzenia Wartości. Cały raport staraliśmy się napisać prostym językiem, który stosujemy w komunikacji od kilku lat – powiedziała Joanna Dymna-Oszek, Dyrektor Biura Zarządu w ING Banku Śląskim.

Raport za 2016 rok przedstawia informacje na temat wyników finansowych i sytuacji finansowej Grupy ING Banku Śląskiego i w tym zakresie jest kontynuacją publikowanych w poprzednich latach raportów rocznych on-line. Dodatkowo zawarto w nim istotne informacje na temat strategii, zarządzania, wyników i perspektyw Grupy, zaprezentowane z uwzględnieniem ekonomicznego, społecznego i środowiskowego kontekstu i w tym zakresie jest kontynuacją publikowanych poprzednio w cyklu dwuletnim Raportów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Najważniejszym elementem pozafinansowym raportu zintegrowanego jest Model tworzenia wartości, który jest odpowiedzią na pytania: Jaką wartość bank tworzy dla interesariuszy: klientów, pracowników, akcjonariuszy i otoczenia społecznego? W jaki sposób bank mierzy i maksymalizuje tą wartość? 15 wartości, które ING Bank Śląski tworzy dla interesariuszy pogrupowano w 5 obszarów, które zaprezentowano w formie interaktywnego koła. Do każdego z obszarów przyporządkowano kapitały, przy których użyciu dane wartości są tworzone. W dalszej części zaprezentowano wskaźniki, które mierzą daną wartość oraz przykłady produktów, usług procesów i inicjatyw, które dowodzą, że te wartości są dla banku ważne w codziennej pracy. W dokumencie wskazano również długoterminowe trendy i wyzwania rynkowe.

Innym wartym podkreślenia elementem raportu zintegrowanego ING Banku Śląskiego jest nawigacja. Raport można przeczytać zarówno przez nawigację tradycyjną, czyli rozdział po rozdziale jak w książce, albo przez ścieżki interesariuszy dostępne na stronie głównej. Na potrzeby każdej z grup interesariuszy: klientów, uczestników rynku kapitałowego i media oraz pracowników, przygotowano oddzielny spis treści. Danej ścieżce interesariusza towarzyszy przedstawiciel danego środowiska, który pojawia się na animowanych zdjęciach na górze podstrony.

Raport Zintegrowany ING Banku Śląskiego został stworzony na podstawie metodyki Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (ang. International Integrated Reporting Council, IIRC) oraz zgodnie z wytycznymi w zakresie raportowania danych niefinansowych Global Reporting Initiative GRi G4 na podstawowym poziomie zgodności (Core).

Raport zintegrowany za rok 2016 to interaktywne narzędzie on-line dostępne na stronie: Raport Roczny ING Banku Śląskiego.