Zintegrowany Raport Roczny ING Banku Śląskiego

| Wyniki finansowe i informacje biznesowe
| ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski opublikował Raport Zintegrowany za 2017 rok. Najważniejsze i najciekawsze działania banku z zeszłego roku opublikowano w wersji online, łącząc dane finansowe i niefinansowe,

Raport obejmuje informacje na temat strategii, zarządzania, wyników i perspektyw banku, które zostały zaprezentowane przy uwzględnieniu kontekstu ekonomicznego, społecznego oraz środowiskowego. Przedstawiono również sposób pracy, doświadczenie klienta, rozumienie odpowiedzialności biznesowej oraz wpływ banku na otoczenie – teraz i w przyszłości.

„Wyniki finansowe oraz rezultaty komercyjne ING Banku Śląskiego przedstawione w raporcie zintegrowanym świadczą o tym, że kierunek rozwoju Grupy Kapitałowej i banku jest właściwy. Potrzeby klienta, jakość obsługi, innowacyjne produkty i usługi – to są obszary, na których się skupiamy. Dzięki temu podejściu sukcesywnie wzmacniamy naszą pozycję konkurencyjną” – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

„Zintegrowanie danych finansowych oraz niefinansowych pokazuje zależności między finansowymi i pozafinansowymi aspektami funkcjonowania naszego banku. Daje szerszy kontekst i obraz nie tylko naszych działań biznesowych, ale także naszej społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju” – powiedziała Bożena Graczyk, wiceprezes ING Banku Śląskiego odpowiedzialna za Pion Finansów.

Zintegrowany Raport Roczny ING Banku Śląskiego 2017 to interaktywne narzędzie on-line, w którym ścieżki nawigacji zostały przygotowane pod kątem potrzeb głównych interesariuszy – pracowników, klientów, przedstawicieli rynku i mediów.

W raporcie istotny jest model tworzenia wartości, będący odpowiedzią na pytania: Jaką wartość bank tworzy dla interesariuszy: pracowników, klientów, akcjonariuszy i otoczenia społecznego? W jaki sposób bank mierzy i maksymalizuje tą wartość?

Raport został stworzony na podstawie metodyki Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (ang. International Integrated Reporting Council, IIRC) oraz zgodnie z wytycznymi w zakresie raportowania danych niefinansowych Global Reporting Initiative GRI G4 na podstawowym poziomie zgodności (Core). W tym roku raport poddano dodatkowo weryfikacji zewnętrznej  wybranych  wskaźników GRI.

 

Raport jest dostępny na stronie: https://www.raportroczny.ingbank.pl/.