ZWZ ING Banku Śląskiego

| Wyniki finansowe i informacje biznesowe
| ING BANK ŚLĄSKI S.A.

29 marca br., ZWZ ING Banku Śląskiego podjęło decyzję o podziale zysku za 2018 rok, w tym o wypłaceniu dywidendy. ZWZ powołało Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

ZWZ ING Banku Śląskiego zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego za 2018 rok oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe banku. Walne Zgromadzenie dokonało podziału zysku netto ING Banku Śląskiego za 2018 rok oraz pokrycia straty z lat ubiegłych, według poniższego zestawienia (w zł):

 

1. zysk brutto 

2 011 654 326,08

2. obciążenia podatkowe

485 796 989,09

 

3. zysk netto

1 525 857 336,99

a)       pokrycie straty z lat ubiegłych

 

260 128 200,95

 

w tym: straty z lat ubiegłych wynikającej z wdrożenia z dniem 1 stycznia 2018 roku Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9

 

240 928 550,10

 

b)       kapitał rezerwowy

810 379 136,04

c)       dywidenda

455 350 000,00

ING Bank Śląski wypłaci dywidendę za 2018 rok w łącznej wysokości 455 350 000,00 zł, tj. w kwocie 3,50 zł brutto na jedną akcję. Dywidendą objęte są wszystkie akcje wyemitowane przez bank, tj. 130.100.000 akcji.

Dzień dywidendy - według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy - wyznacza się na 18 kwietnia br. a termin wypłaty dywidendy na 6 maja 2019 roku. Dywidenda zostanie wypłacona na zasadach określonych w Procedurze wypłaty dywidendy (przyjętej uchwałą ZWZ 5 kwietnia 2018 roku).

ZWZ ING Banku Śląskiego udzieliło również członkom Zarządu Banku oraz członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Jednocześnie, ZWZ ING Banku Śląskiego, powołało dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, tj.: Pana Aleksandra Galosa, Pana Ada Kasa, Panią Małgorzatę Kołakowską, Pana Aleksandra Kutelę, Pana Antoniego F. Reczka, Pana Michała Szczurka i Pana Normana Tambacha.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej oraz uchwały Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego dostępne są na stronie internetowej www.ingbank.pl