ING Bank Śląski wypłaci 27,90 zł dywidendy na akcję

| Wyniki finansowe i informacje biznesowe
| ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Dzisiaj Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) ING Banku Śląskiego podjęło decyzję o podziale zysku za 2006 rok oraz wypłacie dywidendy w wysokości 27,90 zł brutto na jedną akcję.

ZWZA ING Banku Śląskiego zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego oraz sprawozdanie finansowe ING Banku Śląskiego za 2006 rok a także podział zysku ING Banku Śląskiego za 2006 rok, według poniższego zestawienia (w zł):

1. zysk brutto         

683.057.801,23

2. obciążenia podatkowe

-142.500.693,02

3. zysk netto

540.557.108,21

    a) kapitał rezerwowy

127.578.108,21

    b) fundusz ryzyka ogólnego

50.000.000,00

    c) dywidenda

362.979.000,00

Z zysku za 2006 rok na dywidendę zostanie przeznaczone 362,9 mln zł, co oznacza, że dywidenda przypadająca na 1 akcję wyniesie 27,90 zł. Poziom dywidendy w przeliczeniu na 1 akcję, przełoży się na stopę dywidendy na poziomie 3,6%. Właściciele nabędą prawo do dywidendy 24 maja b.r., natomiast wypłata nastąpi 11 czerwca b.r..

ZWZA ING Banku Śląskiego udzieliło również członkom Zarządu Banku oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.

Historia wypłaty dywidendy

Do 2002 roku ING Bank Śląski S.A. wypłacał dywidendę na poziomie około 20% osiąganych zysków netto. Za rok kończący się w dniu 31 grudnia 2003 roku Bank podniósł poziom dywidendy i przeznaczył na nią 34,1% zysku netto.

W latach 2004-2005 wysoki poziom wyposażenia ING Banku Śląskiego S.A w kapitał wraz z relatywnie niskim poziomem aktywów ważonych ryzykiem, których wyrazem był wysoki współczynnik wypłacalności spowodowały, że istotnie wzrosły kwoty wypłacone akcjonariuszom w formie dywidendy, i tak:

  • W 2004 roku ING Bank Śląski S.A. podniósł dywidendę do poziomu 40% zysku netto oraz wypłacił dodatkowo w formie dywidendy część wartości rezerw przeniesionych do kapitałów w związku z wdrożeniem przez Bank Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W sumie, Bank wypłacił w formie dywidendy 266,7 mln zł (72,8% zysku). Akcjonariusze otrzymali w formie dywidendy 20,5 zł w przeliczeniu na 1 akcję.
  • Wyniki uzyskane przez ING Bank Śląski S.A. w 2005 roku, jak i potrzeby wewnętrzne związane z rozwojem Banku pozwoliły na podniesienie poziomu dywidendy do 50% „zysku bazowego", tj. zysku po odliczeniu wpływu na wyniki jednorazowego wydarzenia, jakim było dostosowanie poziomu rezerw do kondycji portfela kredytowego i obowiązujących standardów w zakresie zarządzania ryzykiem. Ponadto, wraz z dywidendą z zysku bazowego za 2005 rok Bank wypłacił akcjonariuszom 100% unettowionej kwoty wynikającej ze znacznego spadku kosztów ryzyka. W sumie, Bank przeznaczył na dywidendę 357,8 mln zł zysku (65,1% kwoty zysku). W przeliczeniu na 1 akcję Bank wypłacił 27,5 zł.

W trakcie podziału zysku 2006 roku, ING Bank Śląski S.A. utrzymał zasady przyjęte dla określenia dywidendy z zysku 2005 roku.

Tabela. Dywidenda za lata 2002-2005 oraz proponowana dywidenda z zysku za rok 2006

 

2006

2005

2004

2003

2002

Zysk netto grupy kapitałowej Banku w mln zł

591,4

549,5

366,3

30,6

141,1

 

Zysk netto Banku w mln zł

540,6

506,8

366,3

30,6

141,1

Eliminacja wpływu jednorazowych czynników na poziom  zysku netto (spadek kosztów ryzyka) w mln zł

-134,3

-104,2

 

 

 

Kwota dywidendy z zysku bazowego w mln zł

228,6

222,6

147,0

10,4

31,2

% zysku bazowego grupy kapitałowej

50,0%

50,0%

40,0%

34,1%

22,1%

% zysku bazowego Banku

56,3%

55,3%

40,0%

34,1%

22,1%

Kwota dywidendy z dodatkowej części zysku w mln zł

+134,2

+135,3

+119,7

 

 

Z tytułu dostosowania rezerw

+134,2

+104,2

 

 

 

Z tytułu korekty Bilansu Otwarcia IFRS

 

+31,1

+119,7

 

 

Szacowana dywidenda w mln zł

362,9

357,9

 

 

 

Ogółem dywidenda w mln zł

363,0

357,8

266,7

10,4

31,2

Stopa dywidendy ogółem

 

 

 

 

 

% zysku grupy kapitałowej Banku

61,4%

65,1%

72,8%

34,1%

22,11%

% zysku Banku

67,1%

70,6%

72,8%

34,1%

22,11%

Dywidenda ogółem na 1 akcję w zł

27,9

27,5

20,5

0,8

2,4