Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiego Banku Hipotecznego

| Wyniki finansowe i informacje biznesowe
| ING BANK ŚLĄSKI S.A.

ING Bank Śląski objął wszystkie nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Śląskiego Banku Hipotecznego. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki Śląski Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, o łączną kwotę 13,5 mln zł.

Śląski Bank Hipoteczny specjalizuje się w finansowaniu nieruchomości komercyjnych. Jest jednym z elementów oferty finansowania aktywów oferowanej prze ING Bank. Pozostałe to faktoring i leasing. Finansowanie nieruchomości komercyjnych cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Pozwala na zwiększenie potencjału gospodarczego poprzez finansowanie środkami kredytowymi inwestycji związanych z modernizacją lub powiększeniem zasobów majątku trwałego, zapewnienie stabilnego źródła finansowania inwestycji. Oferta ŚBH skierowana jest do Klientów, którzy zamierzają:

  • nabyć istniejącą nieruchomość,
  • wybudować nieruchomość,
  • dokonać remontu lub modernizacji nieruchomości,
  • refinansować całość zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych kredytów, których celem było finansowanie powyższych przedsięwzięć.

Przedmiotem kredytowania mogą być budynki biurowe, magazyny, centra logistyczne i dystrybucyjne, centra i inne obiekty handlowe, budynki mieszkalne budowane na sprzedaż, generujące dochód z najmu, który zostanie przeznaczony na spłatę zobowiązań kredytowych, a w przypadku budynków mieszkalnych - generujące dochód również i/lub ze sprzedaży.

Po rejestracji kapitał zakładowy SBH wynosi 63,5 mln zł i dzieli się na 1.270 akcji o wartości nominalnej 50 tys. zł każda. ING BSK posiada 1.269 akcji SBH stanowiących 99,92% kapitału zakładowego i uprawniających do 99,92% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej spółki. 1 akcja stanowiąca 0,08% kapitału zakładowego i uprawniająca do 0,08% głosów na WZA znajduje się w posiadaniu ING Securities S.A.